ویروس شناسی

در این مرکز تمامی آزمایشات عمومی و تخصصی ویروس شناسی به صورت اتوماتیک انجام می شود و عملکرد آزمایشگاه به طور مداوم با ۲ مرکز معتبر در اروپا مورد  EQA قرار می گیرد .

پاسخ تست ها طی ۳ الی ۷ روز کاری و نمونه های اورژانسی با دستور پزشک معالج در زمان کوتاه تری ارائه خواهد گردید.

به دلیل پیچیدگی ارتباط بین تست های کمی ویروس و سیر بالینی بیمار، دانستن سوابق بیمار برای تفسیر دقیق تر این تست ها ضروری است. این تعامل برای آزمایشگاه، پزشک محترم و در نهایت بیمار سودمند میباشد.