بخش فلوسایتومتری آزمایشگاه آلبرت مجهز به دستگاه فلوسایتومتری FC500 ساخت شرکت آمریکایی Beckman Coulter و مجهز به دو لیزر است . این دستگاه قادر است سلولها را بر اساس 5 رنگ و 7 پارامتر شناسایی کند