ارائه خدمات تشخیصی آزمایشگاهی ژنتیک مولکولی و سیتوژنتیک بصورت ساده، مولکولی و پیشرفت. انجام تست های غربالگری سه ماهه اول و دوم بارداری

خدمات ژنتیک و مولکولی:

  • مولکولار انسانی
  • مولکولار عفونی
  • مولکولار کرونا
  • مولکولار پاتولوژی
  • پیوند