خدمات ژنتیک
  • ارایه خدمات تشخیصی آزمایشگاهی ژنتیک مولکولی و سیتوژنتیک (ساده، مولکولی و پیشرفته)
  • انجام غربالگری سه ماهه اول و دوم بارداری