خدمات کلینیکال:

 • هماتولوژی
 • میکروبیولوژی
 • بیوشیمی خون
 • بیوشیمی ادرار
 • اندازه گیری الکترولیت ها
 • آنالیز ادرار
 • آنالیز مایعات بدن
 • آنالیز اسپرم
 • باروری
 • انعقاد
 • هورمون شناسی
 • ایمونولوژی
 • سرولوژی
 • تومور مارکرها
 • پارازیتولوژی
 • مایکولوژی(قارچ شناسی)
 • اختلالات متابولیکی
 • سم شناسی
 • اندازه گیری داروها
 • تست اعتیاد
 • الکتروفورز
 • کرماتوگرافی