سرطان یکی از شایع ترین و مهلک ترین بیماری ها است. آمار نشان میدهد که سرطان علت بیش از ۲۰ درصد مرگ و میرها است و در کشورهای پیشرفته بیش از ۱۰ درصد کل هزینه مراقبت های پزشکی را به خود اختصاص میدهد. سرطان در صورتی که در مراحل پیشرفته تشخیص داده شود غالباً کشنده است. تشخیص زودرس و درمان به ‌موقع این بیماری اهمیت حیاتی دارد و شناسایی افراد در معرض خطر ابتلا به سرطان پیش از ایجاد تومور (Tumor) و متاستاز (Metastasis) آن، یکی از اهداف مهم تحقیقات سرطان است.

در سرطان به دلیل پیدایش مجموعه ای از تغییرات ژنی پایه در سلول، رفتار سلولی دستخوش تغییر و انحراف میشود.

صرف‌ نظر از اینکه سرطان در یک فرد یا به‌ طور مکرر در چندین نفر از اعضا فامیل به صورت یک صفت ارثی رخ ‌دهد، نوعی بیماری ژنتیکی محسوب میشود. اختلال در عملکرد انواع مختلفی از ژن‌ ها در سرطانی شدن سلول ها نقش دارد.

این‌ ژن‌ها عبارتند از:

  • ژن هایی که در سامانه پیام رسانی و تکثیر سلولی دخالت دارند
  • ژن های تنظیم کننده چرخه‌ تقسیم سلولی (میتوزی)

  • ژن های مربوط به اجزا اسکلت سلولی دخیل در حفظ مهار تماسی

  • ژن های مربوط به کنترل آپوپتوز

  • سلول و جهش های DNA ژن های سرکوبگر تومور و آن هایی که سامانه ترمیم ژنی یا موتاسیون را بر عهده دارند.

جدیدترین تست های ژنتیک سرطان که به صورت کمی و کیفی در آزمایشگاه آلبرت راه اندازی شده اند عبارتند از:

Test Name
Major BCR – ABL t(9;22) P210 C – Kit Mutation exons 9,11,13,17
Minor BCR – ABL t(9;22) P190 N – MYC Mutation
(PML – RARA bcr1 t(15;17 MPL W515L Mutation
(PML – RARA bcr2 t(15;17 TCR Beta gene rearrengment clonality assay
(PML – RARA bcr3 t(15;17 TCR Gama gene rearrengment clonality assay
(AML1 – ETO t(8;21 (FLT3 Mutation (ITD
(CBFB – MYH11 (INV 16
(TEL – AML 1 t (12;21
(E2A – PBX1 t (1;19
(MLL – AF4 t (4,11