ایمونوهیستوشیمی فرآیندی است برای تایید وجود یا عدم وجود مارکرهای سلولی در بافت که در سال های اخیر پیشرفت های چشمگیری داشته است و به عنوان یکی از روش های تشخیصی مهم در شاخه پزشکی به ویژه آسیب شناسی جای خود را باز کرده است. مارکرهای قابل انجام در آزمایشگاه آلبرت به شرح زیر می باشد:

  Epithelial Markers Lymphoma panel markers
Cytokeratin (ƛlight chain(mono clonal          
EMA CD20
PSA CD3
aFP CD45RO
Thyroglobulin (CD45(LCA
(CEA(Polyclonal CD30
(HMWK(BE12 CD15
CK20 CD5
CK7 CyclineD1
CK5/6 bcl-2
Calretinin (PC(plasma cell
CDX2 CD68
TTF-1 Fascin
Hepatocyte CD43
GCDFP-15 MPO
Cox-2 CD7
E-cadherin ALK
CA125 CD10
RCC CD23
Thrombomodulin TdT
P63 CD19
 Melanocytic markers (Hairy cell (DBA44
S100 CD1a
HMB-45 PAX5
Melan-A Endothellal & miscellaneous markers
WT1 CD34                                    
Mesenchymal markers (MIC2(CD99
Vimentin HHV-8
SMA (Breast carcinoma markers (hormone receptor
Myogenin ER
Desmin PR          
PLAP P53
(CD117(C-kit (HER2/neu (C-erb-B2
Inhibin Ki67
Collagen Type IV GCDFP-15
β catenin  
Neuroendocrine and neuron markers
Synaptophysin
Chromogranin A
Neurofilament
GFAP
NSE
INI 1